Požiarna signalizácia

ZARIADENIE EPS - Elektrická požiarna signalizácia je len jedným z prostriedkov potrebného protipožiarneho zabezpečenia objektu, dopĺňa, ale nezahŕňa protipožiarne opatrenia predpísané normami a predpismi.

Kde je potrebná EPS?

V administratívnych budovách, výrobných závodoch, počítačových centrách a v ďalších častiach budov sú vždy oblasti, ktoré majú mimoriadnu hodnotu, a preto je nutné ich zabezpečiť proti požiaru pomocou EPS.

EPS funkcie a súčasti systému

Zariadenie EPS - elektrická požiarna signalizácia je súbor pozostávajúci z riadiacej ústredne, hlásičov a ďalších doplňujúcich zariadení. Protipožiarne systémy zaznamenávajú a vyhodnocujú vznikajúci požiar v miestach trvalej služby, ktorá zaisťuje likvidáciu požiaru v jeho zárodku, prípadne rýchle privolanie útvaru Hasičského záchranného zboru k požiarom väčšieho rozsahu. elektrická požiarna signalizácia môže plniť aj niektoré ďalšie funkcie:

  • odovzdávať informácie o požiarne nebezpečnej situácii na vopred určené miesta - pult centrálnej ochrany HZS
  • ovládať nadväzné zariadenia brániace rozšíreniu požiaru alebo uľahčujúci požiarny zásah
  • odovzdávať informácie o stavoch signalizovaných ústredňou EPS do nadstavbového počítača
kreativ

Naša spoločnosť tiež vykonáva pravidelné revízie EPS 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

© Copyright 2021 CIB, a.s.  |  All Rights Reserved  |  webdesign by adrianakreativ