Revízie EZS a EPS

Naša spoločnosť v rámci servisu ponúka realizáciu normou predpísané prehliadky zariadení EPS a EZS a periodické ročné revízie systémov.

Revízie EZS

Aby mohla byť garantovaná spoľahlivá funkcia systému, odporúča sa vykonávať pravidelné prehliadky, ktoré sú v zmysle STN EN 50131-7. Podľa uvedenej normy sú lehoty odborných skúšok a prehliadok EZS stanovené raz ročne.

Súčasťou odbornej prehliadky je zároveň vykonanie funkčnej skúšky a vyhotovenie správy o revízii v zmysle STN 33 1500. Takáto správa slúži ako doklad o funkčnosti EZS pre poisťovňu alebo prevádzkovateľa PCO (polícia, SBS a pod.)

Revízie EZS CIB s.r.o.
Revízie EPS

Pri systémoch elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) sú vykonávané podľa Vyhlášky MV SR č.726/2002, § 15 zo dňa 13.12.2002) pravidelné skúšky ich činnosti.

Východisková revízia - vykonáva sa pri spustení celého systému otestovanie celého systému EPS, hlásičov, signalizačných zariadení, prenosových zariadení, kontrola zálohovania napájacieho zdroja po uvedení systému do prevádzky. Táto prvá skúška musí bezpodmienečne predchádzať začiatku používania systému EPS v reálnej prevádzke

Pravidelná ročná kontrola - vykonáva sa raz ročne a táto skúška je aj najdlhšia zo všetkých. Jej úlohou je kompletne zrevidovať systém EPS (ústredňa, hlásiče, kábeláž, signalizácia, pripojené zariadenia atď...)

Revízie EPS CIB s.r.o.

Zmluvný a bežný servis

Zmluvný servis
  • prednostný servisný zásah a to najneskôr do 48 hodín od nahlásenia poruchy.
  • raz ročne vykonaná funkčná skúška s revíznou správou
  • zvýhodnená sadzba za servisné služby
  • poskytnutie náhradného zariadenia počas trvania vybavenia reklamácie
  • vykonanie hardvérovej profylaktiky všetkých komponentov systému raz za rok  
  • poskytovanie nepretržitého bezplatného telefonického poradenstva 24 hodín denne

Bežný servis a revízie

Pre zákazníkov, ktorí nemajú servisnú zmluvu, servis a opravy budú vykonávané len v pracovnej dobe, v bežnej sadzbe, v najbližšom voľnom termíne.

© Copyright 2021 CIB, a.s.  |  All Rights Reserved  |  webdesign by adrianakreativ